Læreplaner

Læreplanens lovmæssige baggrund

Dagtilbudslovens § 8
§ 8: Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

§ 8 Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:

1) Alsidig personlig udvikling.
2) Sociale kompetencer.
3) Sproglig udvikling.
4) Krop og bevægelse.
5) Naturen og naturfænomener.
6) Kulturelle udtryksformer og værdier.

§ 8 Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.

§ 8 Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

Hvad er læreplaner?

Følgende afsnit vil beskrive hvad læreplaner er. Hvad deres formål er og hvilken fordel det er, at dokumentere pædagogisk arbejde og være mere fokuseret på børnenes positive udvikling.

Herefter vil Evigglads måde at arbejde med læreplanerne være beskrevet. Hvilken form og hvorledes den udføres.

Læreplanen godkendes og underskrives af forældrebestyrelse og kommunal medlem en gang om året.

Læreplanens fokusområder
1) Barnets alsidige personlige udvikling
2) Sociale kompetencer
3) Sprog
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier

Evigglads fokusområder
1) Under ”Barnets alsidige personlige udvikling” vægter Evigglad følgende:

Hvad:
Vi vil støtte barnets udvikling af selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed.
Vi vil fange barnets initiativ, interesser og være undersøgende.

Hvordan:
At vi som voksne er til stede i nuet og ser det enkelte barn.
Vi vil ved hjælp af Nuzo (nærmeste udvikling zone) støtte op om hvor det er i sin personlige udvikling og stimulere det enkelte barn til videreudvikling.

2) Under ”Sociale kompetencer” vægter Evigglad følgende:

Hvad:
Vi vil hjælpe barnet med at skabe en forståelse for de sociale spilleregler, begå sig indenfor Evigglads normer og støtte barnet i at agere i denne sfære.
Vi vil støtte barnet i at kunne sige til og fra, samt opdage egne og andres grænser.
Vi vil støtte barnet i at danne relationer.

Hvordan:
Hvis børnene overskrider de sociale spilleregler, vil vi bruge en anerkende pædagogik, hvor børnene vil få sat ord på situationen og bliver vist hvad de ellers kunne have gjort.
Vi vil være nærværende og hjælpe barnet med at sætte ord på deres følelser og de ting de oplever.
Vi vil have fokus på at dele børnene op i mindre grupper, for at gøre det nemmere for hvert enkelt barn, at danne relationer med de andre børn i vuggestuen.

3) Under ”Sprog” vægter Evigglad følgende:

Hvad:
Vi vil udvikle børnenes ordforråd, sprogforståelse og en alderssvarende udtale.
Vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig, både verbalt og nonverbalt.
Vi vil sørge for at børnene bliver talt MED.

Hvordan:

Vi vil synge og læse med børnene. Vi vil snakke med børnene, om de forskellige ting vi oplever her i vuggestuen f.eks. i spisesituationer, på gåture og på ture i vores bus. I disse situationer er der meget sprogstimulering, da vi taler om det vi oplever.
Vi voksne er rollemodeller der er tydelige i både verbal og nonverbale kommunikation. Vi vil tale langsomt og på børnenes niveau.
Vi er nærværende og giver barnet tid og rum til at udtrykke sig verbalt og nonverbalt, i sit eget tempo.

4) Under ”Krop og bevægelse” vægter Evigglad følgende:

Hvad:
Vi vil støtte barnet i at få en forståelse af deres egen krop og kropsbevidsthed, samt kunne sætte ord på deres forskellige kropsdele.
Vi vil sørge for, at barnet bliver motorisk udfordret efter deres egen nuzo.
Vi vil arbejde på at barnet gennem bevægelse oplever sig selv i forhold til omgivelser.

Hvordan:
I det daglige vil vi snakke med børnene om deres forskellige kropsdele når de sidder på potten eller toilettet. Til rytmik vil vi synge sange om kroppen og børnene vil bl.a. blive udfordret motorisk gennem forskellige motorik baner.
Vi har indrettet vuggestuen indenfor og udenfor så der er udfordringer og stimuleringer til alle børnenes forskellige motoriske niveauer. På denne måde har børnene rig mulighed for at kunne bevæge sig til daglig her i vuggestuen.

5) Under ”Naturen og naturfænomener” vægter Evigglad følgende:

Hvad:
Vi vil støtte barnet i at være undersøgende i naturen.
Vi vil lægge vægt på, at børnene kommer ud så meget som muligt og under alle årstider, uanset vind og vejr.
Vi vil lære børnene at respektere dyr og naturen, samt værne om vores miljø.

Hvordan:
Vi vil give børnene tid og rum til at fordybe sig i naturen når vi er på gåtur rundt i området. Vi vil snakke med børnene om de forskellige dyr og insekter vi møder på vores gåture rundt i området. På vores gåture rundt i lokalområde, vil vi snakke med børnene om at passe godt på naturen.

6) Under ”Kulturelle udtryksformer og værdier” vægter Evigglad følgende:

Hvad:
Vi vil lære børnene om de danske traditioner eks. fastelavn, påske, jul. Vi vil også inddrage børnene i de årstidsbestemte traditioner som eks. motionsdagen og syng sammen dagen.
Vi vil støtte barnet i at udvikle fantasien og oplevelsen af eventyr.

Hvordan:
Vi vil holde de danske traditioner i vuggestuen og lave aktiviteter der passer ind i de danske traditioner og nede på børnenes niveau. Vi holder motionsdag og syng sammen dag hvor børnene får en god oplevelse og en oplevelse af at være i et fællesskab. Vi vil som voksne indleve os i børnenes fantasi og give dem rum til at gå på opdagelse og skabe et eventyr ud fra deres fantasi. Derudover vil vi læse forskellige bøger der kan være med til at sætte deres fantasi i gang.

Evigglads Læreplan

Læreplaner udarbejdes af den enkelte institution. De 6 fokusområder skal indgå i læreplanen og de lovmæssige krav være opfyldt. Hvilken form og udførelse er op til den enkelte institution. Det giver hermed Evigglad mulighed for, at sætte eget præg på læreplanen.

Evigglad vil derfor vægte både den skriftlige og den kreative udførsel af læreplanen.

Den skriftlige del har til formål, at dokumentere de pædagogiske mål, vi i det daglige arbejder ud fra, i henhold til børnene. Den skal beskrive således, at både personale, kommune og forældre tydeligt kan følge op på barnets udvikling og trivsel.

Den kreative del har til formål, at beskrive barnet på andre måder end lige den skriftlige bl.a. fotocollager. Materialet kan understøttes med tekst, for at beskrive situationer, udviklingstrin og andet pædagogisk indhold.

Læreplanernes udførelse

Kontaktpædagogen har ansvaret for at skrive, dokumentere og udføre billed collager og trivsels og udviklingsbeskrivelser.

Denne skrivelse skal evalueres årligt af bestyrelsen og kommunen. Det sørger det pædagogiske team for.

Pædagogisk team Dato_____ ___________________________

Pædagogisk team Dato_____ ___________________________

Pædagogisk team Dato_____ ___________________________

Bestyrelsesmedlem Dato_____ ___________________________

Kommunalmedlem Dato_____ ___________________________

Revideret d. 12.06.2016.